Prøv vår parlør

Denne interaktive introduksjonen til Parlør for norsk-svenske krisetermer.pdf (lenke til en pdf-fil) er ikke en øvelse i å lære andrespråket - det er en introduksjon til ordlisten. Parløren skal fange opp ord som samarbeidende organisasjoner drar nytte av når de øver kriseberedskap og krisehåndtering på ledelsesnivå.

ö/ø-dilemmaet ved søk etter ord i en elektronisk fil er løst ved "parallellskriving" hvor feil bokstav har blitt brukt i parallellskrivingen (f.eks. 'övning' finnes også hvis du skriver 'øvning', og tilsvarende kan ø og æ erstattes med ö og ä ved søk på norsk vilkår).

Bakgrunn

Parlør for norsk-svenske krisetermer er utformet innenfor Interreg-prosjektet CriseIT. Parløren skal fange opp ord som samarbeidende organisasjoner drar nytte av når de praktiserer kriseberedskap og krisehåndtering på ledernivå. Den underliggende visjonen for prosjektet var å utvikle et lett tilgjengelig, kostnadseffektivt og fleksibelt kriseøvelseskonsept som skaper trygghet i Indre Skandinavia. Prosjektet utviklet digitale verktøy, metoder og pedagogiske konsepter som gjør dette mulig.

I tillegg til denne parløren for krisetermer, finnes det også en parlør for øvelseplanlegging som ikke inneholder krisetermer, men bare slike termer som brukes ved planlegging av øvelser. Øvelser gjennomføres over den norsk-svenske grensen der Innlandet og Värmland grenser til hverandre. I etterordet settes parløren i forhold til annen grenseoverskridende innsats.

Introduksjon for norsktalende

Prova på vår parlör

Denna interaktiva introduktion till Parlör för norsk-svenska kristermer.pdf (länk till en pdf-fil) är inte en övning i att lära sig det andra språket - det är en introduktion till ordlistan. Parlören ska fånga ord som samverkande organisationer har nytta av när de övar krisberedskap och krishantering på ledningsnivå.

ö/ø-dilemmat vid ordsökning i elektronisk fil har lösts genom "parallellskrivningar" där fel bokstav har använts i parallellskrivningen (t.ex. 'övning' hittas också om man skriver 'øvning', och på motsvarande sätt kan ø och æ ersättas med ö och ä när man söker norska termer).

Bakgrund

Parlör för norsk-svenska kristermer är utformad inom Interreg-projektet CriseIT. Parlören ska fånga ord som samverkande organisationer har nytta av när de övar krisberedskap och krishantering på ledningsnivå. Den bakomliggande visionen för projektet var att utveckla ett lättillgängligt, kostnadseffektivt och flexibelt krisövningskoncept som skapar säkerhet i Inre Skandinavien. Projektet utvecklade digitala verktyg, metoder och utbildningskoncept som gör detta möjligt.

Förutom denna parlör för kristermer finns också en parlör för övningsplaneing som inte håller kristermer men just sådana termer som brukas vid planering av övningar. Övningar bedrivs över den norsk-svenska gränsen där Innlandet och Värmland gränsar till varandra. I efterordet ställs parlören i relation till andra gränsöverskridande ansträngningar.

Introduktion för svenskspråkiga